KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR

č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či
  iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených
  v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
 • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku
  nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku
  viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne
  najmenej plocha 30 x 30 m,
 • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v
  bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci
  všeobecných opatrení,
 • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná
  vzdialenosť najmenej 2 metre,
 • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú
  povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na
  športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá
  riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
 • nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate
  atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní
  bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,
 • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na
  dezinfekciu rúk,
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne,
  umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná
  potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových
  pomôcok,
 • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať
  a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom
  športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej
  vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého
  športového náčinia,
 • osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej
  činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,
 • odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené
  opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom
  webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,
 • prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.