KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Rozpis ligy

Platný od 14.6.2020

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1 Riadenie súťaže – Súťaž riadi občianske združenie Košická streetballová liga so sídlom v Košiciach, na Krosnianskej č.29 a pod vedením prezidenta Ing. Martina Kočiša, vedením 26.ročníka ligy je poverený riaditeľ ligy Viktor Dudovič, v právnych veciach zastupuje prezidenta ligy Mgr. Peter Berinšter.

1.2 Predpis – Hrá sa podľa upravených pravidiel basketbalu pre streetballové účely (uvedených ďalej v rozpise). Hrací čas je 2×25 minút alebo až pokiaľ jedno družstvo nedosiahne 100 bodov. Medzi polčasmi je 5 minútová prestávka. Hrací čas je hrubý, nezastavuje sa, okrem posledných troch minút, ktoré sa berú ako čistý čas. Prípadné predĺženie trvá 5 minút čistého času (stále platí pravidlo 100 bodov). Družstvo si môže vybrať až tri oddychové čas v dĺžke 60 sekúnd v ľubovolnom polčase. Oddychový čas hlási kapitán rozhodcovi zápasu.

1.3 Systém súťaže – viď liga resp. pohár

1.4 Začiatok ligy – liga sa začína v nedeľu 20.06.2021 o 16:00

1.5 Hracie dni

Liga: nedeľa (začiatky zápasov viď rozpis), pondelok (začiatky zápasov viď rozpis)

Pohár: sa hrá otvoreným formátom, 3+2 hráči jedno družsvo. 7.8.2021 (sobota) na Pajorovej ulici, prihlasovanie je cez play.fiba3x3.com.

1.6 Lopty a dresy – Každé družstvo musí mať na každom zápase jednotné dresy označené číslami !!! Čísla by mali byť umiestené na chrbte a mali by byť dosť výrazné, aby boli dobre identifikovateľné rozhodcom. Dresy si zabezpečujú družstvá vlastné alebo požiadajú riaditeľa ligy o ich zhotovenie.

1.7 Náležitosti – Kapitáni družstiev sú nútení uzavrieť najneskôr 24 hodín pred začiatkom ligy, vyplniť a zaslať priložený formulár súpisky družstiev.  Každé družstvo je povinné zaplatiť štartovné v plnej výške do začiatku ligy (20.6.2021). Ak družstvo nesplní všetky tieto podmienky bude vylúčené zo súťaže, bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy. Obhajca titulu má zľavu 1+4 , to znamená  že za štartovné za družstvo neplatí, ani za 4 hráčov na súpiske (spolu 50€).

1.8 Vekové obmedzenie – Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči, ktorí už dovŕšili 15. rok svojho života. Na pohlavie nie je obmedzenie. Výnimky na vek udeľuje výkonný výbor ligy na základe žiadosti družstiev.

1.9 Obmedzenie súpisky – Na súpiske budú môcť byť len maximálne 8 hráči od 18 rokov do 40 rokov (vrátane). Počet hráčov do 18 rokov, nad 40 rokov a žien je neobmedzený.

1.10 Kategórie hráčov

Trieda A : hráči, ktorí hrali aktuálne skončenú a predchádzajúcu sezónu najvyššiu basketbalovú súťaž na Slovensku alebo inde vo svete. Hrali znamená, že boli aspoň raz na hracej ploche v niektorom súťažnom zápase. Pravidlo neplatí pre ženy.

Trieda B: ostatní hráči

Za každé družstvo bude môcť nastúpiť v jednom zápase ľubovolný počet hráčov kategórie A. Na ihrisku môže byť však iba jeden, pričom títo hráči sa môžu striedať !!! Týka sa to všetkých zápasov ligy.

1.11 Rozpis zápasov – Spolu s týmto rozpisom obdrží každé družstvo rozpis zápasov ligy a takisto adresár všetkých družstiev.

1.12 Rozhodcovia – Na každom zápase bude prítomný jeden rozhodca (zapisovateľ), ktorý bude zodpovedný za dodržiavanie pravidiel počas hry, kontrolu času a skóre.

1.13 Námietky – Podávajú sa telefonickou formou, e-mailom a riadia sa riadiacim orgánom ligy.

1.14 Protest – Podáva sa najneskôr 24 hodín po skončení zápasu. Protest sa podáva písomne, e-mailom alebo telefonicky prezidentovi ligy. Ak protest nebude uznaný Výkonným výborom ligy, družstvo zaplatí pokutu.

1.15 Ihriská – Liga a pohár sa hrá na ihrisku na ulici Amurská (sídlisko nad Jazerom). Rezervnými ihriskami sú : Pajorova,  Bernolákova, Hroncova,  Cottbuská. FINAL FOUR sa bude hrať na Amurskej ulici

Pohár sa hrá na Pajorovej ulici, v Starom meste.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
2.1 Zmeny – Doplnenie súpisky môže kapitán družstva urobiť  za príslušný správny poplatok (podrobnejšie Pokuty a poplatky). Nový hráč môže byť nahlásený telefonicky alebo e-mailom,  24 hodín pred jeho prvým zápasom. Každý neoprávnený štart hráča sa trestá kontumáciou 30:0 v prospech súpera a príslušnou pokutou. Svojvoľné porušovanie tohto predpisu sa trestá vylúčením družstva zo súťaže. Hráči sa môžu dopĺňať iba v prvej polovici základnej časti (pred nadstavbovou časťou) !!!  Kapitáni do polovice základnej časti môžu vymeniť ľubovolných dvoch hráčov na súpiske, za dvoch nových hráčov. V play-off a finálovom turnaji môžu nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali minimálne 6 zápasov základnej časti ligy  !!! Do odohraných zápasov sa počíta aj zápas, ak druhému družstvu sa zápas skontumuje pre nízky počet hráčov, resp. nedostavenie sa družstva na zápas.

2.2 Predohrávka, dohrávka – Každá zmena termínu alebo začiatku zápasu musí byť schválená  najneskôr do 10:00 hod. v sobotu  (týka sa aj pondelkového zápasu). So zmenou musí byť oboznámený kapitán súpera a takisto riaditeľ ligy,  ktorý zabezpečí rezerváciu ihriska a rozhodcu (podrobnejšie na Zmeny zápasov). Zmeny zápasov je možné riešiť aj cez Google Kalendár. Preložený zápas musí byť odohraný najneskôr do 10 dní od termínu pôvodného zápasu. Predohrávka musí byť oznámená najneskôr 48 hodín pred začiatkom termínu predohrávaného zápasu Porušenie tohoto predpisu sa trestá pokutou. Každé družstvo môže počas celého trvania ligy preložiť maximálne tri zápasy z iného dôvodu ako je nepriazeň počasia !!! Všetky zápasy základnej časti musia byť odohrané do začiatku PLAY-OFF !!!

2.3 Nedostavenie sa družstva – Ak sa družstvo nedostaví na zápas bez ohlásenia (telefonicky kapitánovi súpera a zároveň prezidentovi ligy), trestá sa kontumáciou 30:0 v prospech súpera a príslušnou pokutou. Čakacia doba na družstvo je 5 minút. Ak po uplynutí tejto doby sa niektoré z družstiev nedostaví, resp. nebude mať k dispozícii minimálne troch hráčov (hra 2:2 je zakázaná), trestá sa kontumáciou 30:0 v prospech súpera a pokutou. Kontumácia je vždy bez priznania bodu.

2.4 Nepriazeň počasia – Ak sa v hrací deň zápasy nebudú môcť uskutočniť kvôli zlému počasiu (silný dážď), o zmene termínu sa dohodnú družstvá priamo na mieste, pričom musí byť fyzicky prítomný aspoň jeden hráč z každého družstva alebo telefonicky, pričom zmenu musia nahlásiť prítomnému rozhodcovi na ihrisku, prípadne prezidentovi ligy alebo riaditeľovi ligy, ktorý so zmenou musí súhlasiť a oznámi zmenu rozhodcovi alebo rozhodca jemu.

2.5 Platenie pokút – Pokuty, resp. správne poplatky treba zaplatiť do 5 dní po doručení oznámenia o zaplatení pokuty. Nezaplatenie pokuty do stanoveného termínu sa trestá zdvojnásobnením tejto pokuty, až po vylúčenie družstva z ligy. Ak pri poplatku za zaradenie hráča nového hráča na súpisku a vystavenie novej súpisky nedôjde k jeho úhrade a daný hráč nastúpi v niektorom ďalšom zápase, každý zápas sa kontumuje 30:0 v prospech súpera s príslušnou pokutou. Ak hráč dostane pokutu za vylúčenie v zápase, nemôže nastúpiť v ďalšom zápase po uplynutí trestu, až kým príslušnú pokutu neuhradí !!!

2.6 Košická streetballová liga, ako organizátor ligy si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto rozpise.

2.7 Vo všetkých náležitostiach zastupujú prezidenta ligy ostatní členovia vedenia ligy.