KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Pravidlá ligy

platné od 14.6.2020

 1. Hrajú dve družstvá, traja hráči proti trom. Počet hráčov na súpiske družstva je neobmedzený.
 2. Hrá sa 2 x 25 minút hrubého času (okrem posledných troch minút, ktoré sa berú ako čistý čas); ak je výsledok po uplynutí tohto času nerozhodný, nasleduje predĺženie, ktoré trvá 5 minút čistého času.
 3. Počas posledných troch minút riadneho hracieho času a počas celého trvania prípadného predĺženia môže mať družstvo loptu v držaní maximálne dvadsať (20) sekúnd, pričom tento čas hlási rozhodca. Ak v tomto časovom intervale družstvo vystrelí na kôš (pričom sa lopta musí dotknúť obruče), príp. bolo faulované, počíta sa tento čas odznovu.
 4. Hrá sa s loptou veľkosti šesť (6)! Ak sa kapitáni oboch družstiev dohodnú, je možné hrať s loptou veľkosti sedem (7). Final four sa hrá s loptou veľkosti šesť (6).
 5. Striedať môže družstvo len počas prerušenia hry.
 6. Každé družstvo má nárok na tri (3) oddychové časy počas zápasu (vrátane prípadného predĺženia), pričom každý oddychový čas trvá jednu (1) minútu. Oddychový čas sa do celkového hracieho času nezarátava. O oddychový čas žiada kapitán družstva, a to iba vtedy, keď je lopta „mŕtva“.  
 7. Hra začína vhadzovaním spoza koncovej čiary. Loptu má hosťujúce družstvo. V druhom polčase začína domáce družstvo. Ak je nutné predĺženie, o loptu losujú kapitáni družstiev.
 8. Kôš sa počíta za dva (2) body; ak bol dosiahnutý spoza trojbodovej čiary, za tri (3) body; kôš dosiahnutý z úspešného trestného hodu sa počíta za jeden (1) bod.
 9. Ak brániace družstvo získa loptu (vypichnutím, doskočením, po neúspešnej streľbe, autovým vhadzovaním po strate lopty súpera), začína útok vyjdením za trojbodový oblúk.
 10. Po vhadzovaní spoza autovej čiary môže byť kôš dosiahnutý až po dvoch (2) prihrávkach, ale len keď ide o vhadzovanie po koši súpera.
 11. Ak je vhadzovanie spoza autovej čiary, nachádzajúcej sa v území za trojbodovým oblúkom, môže družstvo strieľať na kôš už po prvej prihrávke, ak je vhadzovanie spod koša alebo v území vo vnútri trojbodového oblúka, musí útočiace družstvo dostať loptu za trojbodový oblúk.
 12. Po koši je vhadzovanie spoza koncovej čiary a pri tomto vhadzovaní je „mŕtva“ lopta.
 13. Ak loptu doskočí útočiace družstvo, môže sa znovu pokúsiť o dosiahnutie koša bez toho, aby muselo vyjsť za trojbodový oblúk.
 14. Ak je rozskok, loptu rozohráva spoza autovej čiary brániace družstvo.
 15. Ak je faul pri streľbe na kôš a kôš nebol, zahráva faulované družstvo loptu z autu. Pravidlo trestných hodov po faule pri streľbe na kôš sa ruší! (pozri tiež pravidlá 16 a 17)
 16. Ak bol po faule kôš, tento kôš sa priznáva za dva (2) alebo tri (3) body (podľa toho, odkiaľ hráč strieľal) a loptu má brániace družstvo. Pravidlo pokračovania v rozohrávaní útočiacim družstvom sa ruší! (pozri tiež pravidlo 17)
 17. Ak družstvo dosiahne celkovo pätnásty (15) faul v zápase vrátane (je jedno, v ktorom polčase sa tak udeje), faulovaný hráč hádže trestné hody nasledovne: jeden (1), ak bol faulovaný pri streľbe a túto strelu úspešne premenil; dva (2), ak bol faulovaný pri streľbe za dva body; dva (2), ak bol faulovaný kdekoľvek na ihrisku a zároveň to nebolo pri streľbe na kôš; tri (3), ak bol faulovaný pri streľbe za tri body. Počas realizácie trestných hodov sa hráči brániaceho i útočiaceho družstva rozostavia podľa platných pravidiel FIBA. Po poslednom trestnom hode sa doskakuje, ak loptu doskočí útočiace družstvo, môže sa pokúsiť dosiahnuť kôš bez nutnosti dostať najskôr loptu za trojbodový oblúk. Počas realizácie trestných hodov čas „stojí“.
 18. Faul hlási výlučne faulovaný hráč, a to hneď po tom, čo k tomuto faulu došlo. Nie je možné faul hlásiť dodatočne
 19. Pred začiatkom zápasu kapitáni oboch družstiev nahlásia rozhodcovi zoznam svojich hráčov podľa súpisky, ktorí nastúpia na zápas a rozhodca ich zapíše do oficiálneho zápisu o stretnutí. Kapitáni podpíšu zápis, a tým pádom už nemôžu doplniť žiadneho iného hráča!
 20. Ak lopta prejde celým objemom obručou a následne vypadne spätne z koša, kôš platí.
 21. Rozhodca môže posúdiť faul, ktorý sa nemusel udiať len pri streľbe na kôš, ako nešportovú chybu, čo má vždy za následok dva (2) trestné hody faulovaného hráča a loptu rozohráva faulované družstvo spoza koncovej autovej čiary.
 22. Ak sa hráč v jednom zápase dopustí dvoch nešportových chýb, rozhodca ho automaticky vylúči do konca zápasu.
 23. Ak hráč pri bránení sústavne a evidentne fauluje útočiaceho hráča, môže takto faulovaný hráč požiadať rozhodcu, aby bola faulujúcemu hráčovi udelená nešportová chyba (pozri tiež pravidlá 21 a 22). Rozhodca rozhodne na základe vlastného uváženia.
 24. Ak rozhodca posúdi faul hráča ako mimoriadne závažný (likvidačný, brutálny), môže takto faulujúceho hráča ihneď vylúčiť.
 25. Závažnosť vylúčenia hráča v dôsledku dvoch (2) nešportových chýb v jednom zápase, prípadne v dôsledku mimoriadne závažného faulu, posúdi riadiaci orgán ligy, pričom hráčovi môže udeliť dištanc minimálne na jeden (1) zápas nepodmienečne.
 26. Ak sa počas zápasu strhne bitka, resp. potýčka, rozhodca automaticky udelí zainteresovaným hráčom nešportovú chybu a v útoku pokračuje rozohrávaním spoza autovej čiary družstvo, ktoré malo pred touto potýčkou loptu v držaní. Ak sa takto potrestaní hráči opäť zúčastnia ďalšej potýčky v zápase, rozhodca ich automaticky vylúči do konca zápasu.
 27. Pri sebamenšom náznaku roztržky je rozhodca oprávnený ukončiť zápas a o jeho konečnom výsledku rozhodne riadiaci orgán ligy.
 28. Závažnosť vylúčenia hráča v dôsledku bitky posúdi riadiaci orgán ligy, pričom hráčovi môže udeliť dištanc minimálne na dva (2) zápasy nepodmienečne.
 29. Ak sa niektorý hráč alebo družstvo správa nešportovo (odkopnutie lopty, slovné provokácie, pľuvanie na protihráča, nadávanie na rozhodcu a pod.), rozhodca takéto správanie posúdi ako nešportovú chybu, čo má vždy za následok dva (2) trestné hody od ľubovoľného hráča z poškodeného družstva a toto družstvo následne zahráva loptu spoza koncovej čiary.
 30. Ak dôjde k fyzickému napadnutiu rozhodcu niektorým z hráčov, rozhodca tento zápas automaticky ukončí a o ďalšom osude stretnutia rozhodne riadiaci orgán ligy. Zároveň sa hráčovi, ktorý napadol rozhodcu, automaticky udelí dištanc na tri (3) zápasy a o jeho prípadnom ďalšom postihu rozhodne taktiež riadiaci orgán ligy.
 31. Zvyšné pravidlá sú podľa platných pravidiel FIBA.
 32. Celá hra by mala byť v duchu fair-play dohody oboch družstiev a ak sa družstvá, resp. dvaja protihráči nevedia dohodnúť, rozhoduje rozhodca.
 33. Rozhodcovia nie sú klasickými rozhodcami, ale zapisovateľmi, nerozhodujú zápas, len zasahujú v prípade výskytu nezhôd. Primárne vyhotovujú zápis o stretnutí a dohliadajú na hrací čas. Ak sa zápas pritvrdí, rozhodca/zapisovateľ má právo viesť zápas ako klasický rozhodca, teda bude pískať každý faul, resp. technický priestupok. O klasické rozhodovanie môže požiadať rozhodcu aj kapitán družstva. Môže tak urobiť už pred začiatkom zápasu alebo kedykoľvek počas hry!
 34. Rozhodca má pri evidentnom porušení pravidiel (faul, prešľap, kroky, dvojitý dribling, rozkývanie koša a pod.) právo kedykoľvek zasiahnuť do hry podľa vlastného uváženia.
 35. Hráči sa pred zápasom nemôžu dohodnúť na nových pravidlách, ani na zmenách pravidiel!