KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

COVID automat pre športové podujatia

Platnosť nariadenia od: 14. júna 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:

 1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
 2. každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
 3. každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
 4. medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
 5. ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

V okresoch zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
 • v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
 • športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
 • súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ !

(1 votes, average: 1,00 out of 5)